Home > News
News

การประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564 ...
2021-05-11 11:47:22
ขอแสดงความยินดี "MR.UDAY SHANKAR VERMA”
ขอแสดงความยินดี "MR.UDAY SHANKAR  VERMA” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาก ...
2021-03-13 14:51:21
บรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นเรียนร่วมกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์
บรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นเรียนร่วมกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดย google meet วันอาทิตย์ที่ 21 กุ ...
2021-03-13 10:05:56
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในราย ...
2021-03-13 09:59:25
โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมการทำวิทยานิพนธ์
หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาว ...
2021-03-13 09:51:21
ขอแสดงความยินดีกับ คุณชาญชัย วสันตยานันท์
ขอแสดงความยินดีกับ คุณชาญชัย วสันตยานันท์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาส ...
2021-03-13 09:42:10
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดย google meet
บรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นเรียนร่วมกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดย google meet วันอาทิตย์ที่ 14 กุ ...
2021-03-13 09:29:49
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท วันอาทิตย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 09:00-12 ...
2021-03-13 09:19:53
การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน  มหาวิทยาลัยรา ...
2021-03-13 09:09:39
การเรียนการสอนแบบออนไลน์
บรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นเรียนร่วมกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดย google meet วันที่ 13 กุมภาพันธ ...
2021-03-13 08:58:53
Current News