หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > การเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
การเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-03-31 11:05:39

การเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ