ค่านิยม


G        Good governance        ธรรมาภิบาล
R        Resourcefulness          ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
A        Association               การเชื่อมโยงประสานงานเครือข่าย
       Devotion                   ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนให้กับองค์กร