ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ