แผนกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์ 2561


แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(1) แผนปฏิบัติพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ

(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

(3) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย

(4) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ

(5) แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

(6) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ

(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้

(8) แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

(9) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

(10) แผนพัฒนาบุคลากร

(11) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล

(12) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

(13) แผนการจัดการความรู้

(14) แผนบริหารความเสี่ยง

(15) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

(16) แผนปฏิบัติการการดำเนินงานแสวงหาเครือข่าย

(17) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

(18) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์