บุคลากรประจำสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย


นางเกษรา บัวเล็ก

หัวหน้าสำนักงาน

คู่มือปฏิบัติงาน 

 การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60 

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

นายธวัชภูพิสิฐ ภัทรดาภา

หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน

 การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60

 การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

น.ส.ณิชกานต์ เพชรปานกัน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

นางชุติมา มิ่งขวัญสกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี

คู่มือปฏิบัติงาน

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

นายวรเทพ นาควงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน

 การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60 

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

นายพลกฤษณ์ ชิดชอบ

นักวิชาการพัสดุ

คู่มือปฏิบัติงาน

 การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60 

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61


น.ส.ปรินดา จิตรไพวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี65


น.ส.สุวรรณี ปุญสิริ

นักวิชาการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน 

 การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61


น.ส.กมลวรรณ สุขทรรศนีย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน

นายวราพงษ์ ท่าขนุน

นักวิชาการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน 

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60 

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

น.ส.กาญจนา คำตัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 คู่มือปฏิบัติงาน

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60 

 การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี65


นางรุ้งเพชร ว่องเจริญพร

นักวิจัย

คู่มือปฏิบัติงาน

 การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60

 การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

น.ส.วิมลภักดิ์ เสืออุดมนันท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน 

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี6

น.ส.พัชรินทร์ ลายเมฆ

คนงาน

น.ส.รัศมี กิริยาดี

คนงาน