บุคลากรประจำหลักสูตร


น.ส.กัญธนัช สินสมบุญ

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ค.ม. การบริหารการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60 / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

น.ส.อณิธิตา ยมสาร

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ค.ด. การบริหารการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60 / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

น.ส.วราภรณ์ จันทรมาตร

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร รปม. นโยบายสาธารณะ และหลักสูตร บธ.ด.

คู่มือปฏิบัติงาน / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60 / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

น.ส.กุลภัสสรณ์ หมั่นคติธรรม

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร บธ.ม.

คู่มือปฏิบัติงาน / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60 / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61


น.ส.ณัฐติญา สุขสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ปร.ด/ศศ.ม. การบริหารการพัฒนา


น.ส.เก็จมณี วงศ์วาท

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ปร.ด/ศศ.ม. การบริหารการพัฒนา


น.ส.จินตนันท์ หีบเพชร

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ปร.ด/ศศ.ม. การบริหารการพัฒนา


น.ส.ญาณิภัส หนูคง

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ปร.ด/ศศ.ม. การบริหารการพัฒนา

น.ส.เพ็ญพักตร์ สว่าง

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ปร.ด./ศศ.ม. ปรัชญาและจริยศาสตร์  และ นศ.ม. นวัตกรรมการการสื่อสารภาครัฐและเอกชน

คู่มือปฏิบัติงาน / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60 / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

นายกฤษฎา กมลสาร

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ปร.ด./ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ และ นศ.ด. การสื่อสาร

คู่มือปฏิบัติงาน / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60

คู่มือปฏิบัติงาน / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60 / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61


น.ส.ชลธิชา พงษ์เกิดลาภ

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ปร.ด./วท.ม.การแพทย์แผนไทยประยุกต์

N/A

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ส.ด. / ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์


นาย

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล


น.ส..

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล