บุคลากรประจำหลักสูตร


น.ส.กัญธนัช สินสมบุญ

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ค.ม. การบริหารการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60 / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

น.ส.อณิธิตา ยมสาร

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ค.ด. การบริหารการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60 / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

น.ส.วราภรณ์ จันทรมาตร

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

คู่มือปฏิบัติงาน / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60 / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

น.ส.กุลภัสสรณ์ หมั่นคติธรรม

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คู่มือปฏิบัติงาน / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60 / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

น.ส.ญาณิภัส หนูคง

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ปร.ด. การบริหารการศึกษา


นายกิตติธัช  เอกกุล

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ปร.ด/ศศ.ม. การบริหารการพัฒนา

น.ส.เพ็ญพักตร์ สว่าง

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ปร.ด./ศศ.ม. ปรัชญาและจริยศาสตร์ 

คู่มือปฏิบัติงาน / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60 / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

นายกฤษฎา กมลสาร

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ปร.ด./ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ 

คู่มือปฏิบัติงาน / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60

คู่มือปฏิบัติงาน / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี60 / การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ปี61

น.ส.จิดาภา  สมมณีวงศ์

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล

น.ส..ยุภา หาพล้อย

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์

นางสาวสิรินภา  ไทยใหม่

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์


นางสาวจันทร์จิรา เพชรเขาทอง

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ส.ด. / ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์