ผู้บริหาร


รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

Email duangsamorn.ru@ssru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

Email thongchai.su@ssru.ac.th

อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

Email ploysai.oh@ssru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

Email anchana.so@ssru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

Email preecha.wa@ssru.ac.th