แบบตอบรับการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12


แบบตอบรับการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

Miss Chayanant Tiyatrakarnchai

Miss FANGHUA HUANG

Miss JIANFANG ZHANG

Miss MAN LI

Miss Manita Nonsung

Miss MENG WEI

Miss Napasri Suwanajote

Miss Pattarasaya Pitaktrairat

Miss Pavitra Waikasetkorn

Miss Punnada Monkaew

Miss QIUBO HU

Miss Thimpika Thepsuwan

Miss Thimpika Thepsuwan

MISS XING LI

Miss XUELIAN LU

Miss Yawen Li

Miss YUNYAN ZHOU

Mr. Arinchapong Jarungkitsuwan

Mr. Chatchai Wangwiwattana

Mr. Jakkapong Thipsungnoen

Mr. Xinyao Li

Mrs. Hanmei Tan

Mrs. Niramol Treetrapetch

ดร.มัสวิณี สาและ

ดร.ศรีสุดา ปัณณานุสรณ์

นางวรพรรณี เผ่าทองศุข

นางสถาพร อุทธบูรณ์

นางสาวเพชรรัตน์ รงควงศ์

นางสาวกชมน ฮานาซาวา

นางสาวกตัญญุตา จันทร์เทพ

นางสาวคริษฐา อ่อนแก้ว

นางสาวชมพากาญจน์ ทองสี

นางสาวฐิติกานต์ ชูประดิษฐ์

นางสาวทักษพร นุโยค

นางสาวบุญจิรา เสนานิมิต

นางสาวภัชรินทร์ กลั่นคูวัฒน์

นางสาวภาวิณี อ่อนมุข

นางสาวมณฑาทิพย์ ศิริสุมทุม

นางสาวรัตนาภรณ์ กันทะยวง

นางสาวลฎาภา ศรีพสุดา

นางสาววชิราภรณ์ ชมภูเมืองชื่น

นางสาววรางคณา หอยศรีจันทร์

นางสาววริศชนม์ นิลนนท์

นางสาวศิริรัตน์ โรจนปณิธิกุล

นางสาวสิริพร คงเกตุ

นางสาวสิริลักษณ์ ภักดีโชติ

นางสาวสุชาดา มีผล

นางสาวสุพิชญา ซอมแก้ว

นางสาวสุภาวิดา สมเดช

นางสาวอนันตญา พิรักษา

นางสาวอปาจี ทรงธรรมวัตร

นางสาวอุมารินทร์ โทนุสิทธิ์

นายไพบูลย์ บุณยเกียรติ

นายชยสรณ์ สกุลเด็น

นายณภัทร วสุเชษฐ์

นายธภัทร ตันติกาญจนากุล

นายธัชกร นันทรัตนชัย

นายพงษ์ศักดิ์ บัวระภา

นายพีรรัฐ วนาเฉลิม

นายภาณุพัฒน์ โพธิ์ทอง

นายภานุวัฒน์ ธัมมิกนันท์

นายภีศเดช นันทโพธิ์เดช

นายยุทธภัณฑ์ พันธ์สิงสอน

นายวรพล พาณยง

นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีพิสุทธิ์

นายสหัษฐา เมฆสุธีพิทักษ์

นายสิทธิพร เพชรดี

นายสุทธิพงษ์ แก้วปัญญา

นายอภิพัฒนชัย แสงประเสริฐ

นายอัครเดช ยวกไธสง

นายอัครภร ชัยศรี

ผศ.ดร.ประภาพร ยางประยงค์

ผศ.ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์

ผศ.ลัดดา หิรัญยวา

ผศ.อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์