หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ นางสาวนิรดา แก้วเขียว (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ นางสาวนิรดา แก้วเขียว (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-04-07 18:21:36

ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวนิรดา แก้วเขียว "   นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่ได้ผ่านการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ” เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566