หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ นางสาวประกาย สีเขียว (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ นางสาวประกาย สีเขียว (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-04-07 15:48:31

ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวประกาย สีเขียว "   นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่ได้ผ่านการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ” เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566