หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนางสาววิภาพร บึงลี (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนางสาววิภาพร บึงลี (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-04-07 15:29:15

ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาว วิภาพร บึงลี  "   นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2566