หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนางสาวเนตรนภา ย่องกิน (สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์)
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนางสาวเนตรนภา ย่องกิน (สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-04-07 15:07:50

บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ ”นางสาวเนตรนภา ย่องกิน “ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่สอบผ่าน ป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง ศึกษาการนวดไทยในราชสำนักสมัยรัขการที่ ๕ โดยมีคณะกรรมการสอบดังนี้

๑. อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ จำปาหวาย ประธานกรรม/ผู้ทรงคุณวุฒิ

๒. อาจารย์ ดร.ธัญญะ พรหมศร กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

๓. ดร.เภสัชกรหญิง วรัญญา อนุโณทยานันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ กรรมการและเลขานุการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาด้วยค่ะ

www.grad.ssru.ac.th

http://atm.grad.ssru.ac.th

#ssru 

#การแพทย์แผนไทยประยุกต์