หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาว ชุติปภา ทะสะภาค (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาว ชุติปภา ทะสะภาค (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-04-07 13:24:16

บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ"นักศึกษา" นางสาว ชุติปภา ทะสะภาค นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดอุทัยธานี" เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3


www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#บัณฑิตวิทยาลัย #SSRU