หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ นางสาวกิ่งแก้ว แช่มบริสุทธิ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ นางสาวกิ่งแก้ว แช่มบริสุทธิ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-04-07 15:35:02

ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวกิ่งแก้ว แช่มบริสุทธิ"   นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่ได้ผ่านการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ” เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566