หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนางสาวภัทรรัตน์ ไทรผ่องศรี (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนางสาวภัทรรัตน์ ไทรผ่องศรี (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-04-07 15:21:58

ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวภัทรรัตน์ ไทรผ่องศรี "   นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2566