หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนางสาวทิพวัลย์ ธรรมวงศ์ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนางสาวทิพวัลย์ ธรรมวงศ์ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-04-07 15:22:48

ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวทิพวัลย์ ธรรมวงศ์ "   นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2566