หน้าหลัก > ข่าว > การรับสมัคร > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-03 14:57:49

บัณฑิตวิทยาลัย
จะจัดปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
ผ่านช่องทาง Facebook Live 
ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น.
โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทำ Facebook Groups ในชื่อ
"ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563"
(เป็นกลุ่มปิด เฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 2/2562, 3/2562 และ 1/2563 เท่านั้น)
กลุ่มนี้สร้างขึ้นเป็นการติดต่อสื่อสาร ในรูปแบบออนไลน์ และการปฐมนิเทศนักศึกษา
ผ่านช่องทาง Facebook Live ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
บัณฑิตวิทยาลัย
ยินดีต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน

กรุณาสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่ม

*หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

กำหนดการสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 เพิมเติม