หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ คุณอัครมณี สมใจ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ คุณอัครมณี สมใจ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-02 11:17:54

ขอแสดงความยินดีกับ "คุณอัครมณี สมใจ”

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง "ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจรับจ้างเหมาช่วง" เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563

ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/GRAD-SSRU