หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวอาณดา วณิชทักษ์ นักศึกษา ปร.ด. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวอาณดา วณิชทักษ์ นักศึกษา ปร.ด. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-02 11:02:00

นางสาวอาณดา วณิชทักษ์ นักศึกษา ปร.ด. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 10 "สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์" วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30-12.00 น.
เรื่อง "กลยุทธ์ในการจัดการพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย" โดยมีคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ทั้ง 5 ท่าน ดังนี้
1. อาจารย์ ดร.ณิช วงศ์ส่องจ้า ประธานกรรมการสอบ (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก)
2. ผศ.(พิเศษ) พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ ประธานหลักสูตรฯ
3. รศ.ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านระเบียบวิธีวิจัยและ/หรือสถิติ
4. อาจารย์ ดร.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน
5. ผศ.ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล กรรมการและเลขานุการ

ภาพเพิ่มเติม :  https://www.facebook.com/GRAD-SSRU