หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา “นายจักรพงษ์ ทิพสูงเนิน”
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา “นายจักรพงษ์ ทิพสูงเนิน”

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-03-31 10:27:35

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา “นายจักรพงษ์ ทิพสูงเนิน” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ ที่ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5678324928884755/5678322125551702/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th