หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-03-31 12:46:22

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นแนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร นักเรียน และนักศึกษา ต่อไป

https://www.facebook.com/ssrupresident/photos/a.673067756183269/1969364163220282/

www.ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th