หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของพลตำรวจเอกปรุง บุญผดุง
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของพลตำรวจเอกปรุง บุญผดุง

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-01-30 10:23:30

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ของ พลตำรวจเอก ปรุง บุญผดุง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา