หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2561
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2561

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-01-30 09:35:31

วันที่ 29 มกราคม 2561 รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระที่สำคัญของการดำเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะต้องดำเนินการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายต่อไป