หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวสุมนรัตน์ อัศววิมล (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวสุมนรัตน์ อัศววิมล (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-04-30 13:23:03

บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวสุมนรัตน์ อัศววิมล” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง   “ แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหลังวิกฤต  COVID-19 จังหวัดเชียงใหม่ ” ผลการประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ Excellent

---รายละเอียดเพิ่มเติม--- 

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 02-1601174 

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid02mtonP19FqHBQmdFor9SSVxwUtSHW86TYa94DnQVXqVUugfZFYdxzCCXdmJiHo4Jnl