หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-03-30 10:16:53

Mr.Huanming Chen มหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง แรงบันดาลใจของผู้ชายชื่อแจ็ค หม่า ในพิธีปัจฉิมนิเทศ และการฝึกซ้อม พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2562 - 2565 ในวันที่ 25 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

สนใจสมัครเรียนปริญญาโท - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02 160 1403  #MBA #GRADSSRU #SSRU