หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ "คุณกันยา นภาพงษ์”
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณกันยา นภาพงษ์”

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 15:04:41

ขอแสดงความยินดีกับ  "คุณกันยา  นภาพงษ์” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

[รายละเอียด]

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5144582192259034/5144580982259155/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th