หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ "คุณพรพนิต รัตนกุล”
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณพรพนิต รัตนกุล”

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 15:06:46

ขอแสดงความยินดีกับ  "คุณพรพนิต  รัตนกุล” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

[รายละเอียด]

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5144516328932287/5144512768932643/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th