หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ "คุณวันทนีย์ สุนทรสิงห์”
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณวันทนีย์ สุนทรสิงห์”

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 15:07:05

ขอแสดงความยินดีกับ  "คุณวันทนีย์  สุนทรสิงห์” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “ รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพของบริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน)” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

[รายละเอียด]

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5144488475601739/5144486568935263/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th