หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยคัดเลือกนักศึกษาที่จะได้รับทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
บัณฑิตวิทยาลัยคัดเลือกนักศึกษาที่จะได้รับทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-03 15:13:05

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 ทุน ทุนละ 10,000 บาท โดยมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 8 ท่าน โดยมีคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (บัณฑิตวิทยาลัย) ดังนี้

1. อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)   ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการแทน) กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์                  กรรมการ
   (ตัวแทนประธานหลักสูตรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรา เจริญภูมิ                       กรรมการ
   (ตัวแทนประธานหลักสูตรที่ไม่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย)
5. นายวรเทพ นาควงศ์                                           กรรมการและเลขานุการ
   (ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย)

ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะมีการพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเพื่อช่วยสนับสนุนการทำวิจัยของนักศึกษาให้มีคุณภาพและสู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป