หน้าหลัก > ข่าว > การรับสมัคร > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-03 14:55:17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ห้องสอบคัดเลือก 6 มิถุนายน 2563

ผู้สัมภาษณ์ใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาสัมภาษณ์

*กำหนดการสัมภาษณ์อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปฏิบัติดังนี้

ลำดับที่ 1-20 รายงานตัว ณ จุดรับลงทะเบียนสัมภาษณ์ เวลา 9.00 น.

ลำดับที่ 21-40 รายงานตัว ณ จุดรับลงทะเบียนสัมภาษณ์ เวลา 9.30 น.

ลำดับที่ 41-60 รายงานตัว ณ จุดรับลงทะเบียนสัมภาษณ์ เวลา 10.00 น.

ลำดับที่ 61-69 รายงานตัว ณ จุดรับลงทะเบียนสัมภาษณ์ เวลา 10.30 น.

ผู้สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปฏิบัติดังนี้

ลำดับที่ 1-4 รายงานตัว ณ ห้องสัมภาษณ์ เวลา 9.30 น.

ลำดับที่ 5-9 รายงานตัว ณ ห้องสัมภาษณ์ เวลา 10.00 น.

**แก้ไขวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.42 น.