หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ โดย google meet วันที่ 17 มกราคม 2564
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ โดย google meet วันที่ 17 มกราคม 2564

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-02-15 13:54:32

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์โดย google meet วันที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. วิชา อรรถปริวรรตในปรัชญา ศาสนา และจริยศาสตร์ โดย ดร.รวิช ตาแก้ว


ภาพเพิ่มเติม Click