หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > รดน้ำขอพรท่านผู้บริหาร คณาจารย์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
รดน้ำขอพรท่านผู้บริหาร คณาจารย์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-04-26 10:06:35

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมรดน้ำขอพรท่านผู้บริหาร คณาจารย์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา  

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5751061051611142/5751058008278113/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th