หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ คุณวรรณนัฎฐา ขนิษฐบุตร นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ คุณวรรณนัฎฐา ขนิษฐบุตร นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-02-15 13:38:22

ขอแสดงความยินดี

"คุณวรรณนัฎฐา ขนิษฐบุตร”

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง "อิทธิพลของกลยุทธ์องค์กร ภาวะผู้นำ การเพิ่มคุณค่าของบุคลากรในงาน และนวัตกรรมการบริหาร ที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยบรรษัท"