หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบนำเสนอเค้าโครงงานวิจัย คุณจิระนันท์ เมฆปัจฉาพิชิต นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน
การสอบนำเสนอเค้าโครงงานวิจัย คุณจิระนันท์ เมฆปัจฉาพิชิต นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-02-15 13:39:35

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 16 มกราคม คุณจิระนันท์ เมฆปัจฉาพิชิต นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ขึ้นสอบนำเสนอเค้าโครงงานวิจัยเรื่อง "รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ของ Gen Z" โดยมี ดร.ดุษฎี นิลดำ ประธานหลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รศ. ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถิติ รศ. ดร.สราวุธ อนันตชาติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสารการตลาด และผศ. ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้กรุณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางานวิทยานิพนธ์ดังกล่าว

แม้ว่าจะอยู่ในช่วงของการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แต่หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยังคงมีการเรียนการสอนทุกสัปดาห์ และมีนักศึกษา รุ่นที่ 1 ของหลักสูตรที่อยู่ในกระบวนการสอบเปิดเล่มวิทยานิพนธ์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยหลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะเปิดรับนักศึกษารุ่นต่อไป ในภาคการศึกษาที่ 1/2564

อนึ่ง หลักสูตรนิเทศศาสตร์สวนสุนันทา มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก โดยเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรวิชานิเทศศาสตร์ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและเป็นสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่มีความต้องการศึกษาต่อเป็นอันดับต้น ๆ ของกลุ่มราชภัฏ ปัจจุบัน ได้มีการจัดตั้ง #วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ที่พร้อมเปิดให้การศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2564