หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-07-25 19:58:19

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผศ.(พิเศษ)พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ ประธานสาขาวิชา กรรมกาารสาขาวิชา และบุคลากรประจำสาขาวิชา ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้  

1. รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน                             ประธานกรรมการ

2. ผศ.ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์                         กรรมการ

3. ผศ.ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด                         กรรมการ

4. น.ส.ปาริฉัตร จันทร์นวล                               เลขานุการ

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.4829072747143315/4829071830476740/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th