หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยฯ โดยรศ.ดร.ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยฯ โดยรศ.ดร.ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-03 14:53:39

การเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยฯ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563

รศ.ดร.ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร (อาจารย์ผู้สอน)