หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรปริญญาเอก เดินหน้าสัมมนาการสื่อสาร แลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อพัฒนาประเด็นวิจัยนักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ขานรับนโยบายรัฐบาลและมหาวิทยาลัย
หลักสูตรปริญญาเอก เดินหน้าสัมมนาการสื่อสาร แลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อพัฒนาประเด็นวิจัยนักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ขานรับนโยบายรัฐบาลและมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-03 14:50:41

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร ในรายวิชา DCA8204 สัมมนาด้านสื่อสาร โดยที่นักศึกษาปริญญาเอกรุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 จะต้องนำเสนอความเชื่อมโยงของประเด็นที่สนใจจากปรากฏการณ์ทางสังคม ผ่านตัวแปร กลุ่มตัวอย่าง แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิจัย จากการทบทวนวรรณกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา อาจารย์ผู้สอน และกรรมการบริหารหลักสูตร ให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการวิจัย ร่วมกับนักศึกษา ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และ Goodle Meet โดยที่นักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 สอดรับกับยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อ (Media Landscape) จากเทคโนโลยีการสื่อสาร (Technology Distruption) ที่บูรณาการกับการวิจัยและการเรียนในระดับปริญญาเอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ