หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ร่วมเป็นกรรมการพัฒนาตำรา มสธ.
กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ร่วมเป็นกรรมการพัฒนาตำรา มสธ.

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-03 14:47:27

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา กรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร ได้ร่วมเป็นหนึ่งในทีมพัฒนาตำรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (มสธ.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ในรายวิชาการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับปรับปรุงใหม่ โดยรับผิดชอบในหน่วยที่ 5 การเล่าเรื่องเพื่อการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

ในการนี้ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณาผลงานเขียนร่วมกับคณะกรรมการฯ ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ผ่านระบบ Microsoft Team ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทั้งนี้ ตำรารายวิชาการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ นี้ มีกำหนดเผยแพร่เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจศึกษาได้ใช้ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ประมาณเดือนกันยายน 2563 นี้