หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > บรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของคุณวรพล เพ็ชรภูผา นักศึกษาหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
บรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของคุณวรพล เพ็ชรภูผา นักศึกษาหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-03-10 15:01:58

ขอแสดงความยินดีกับ "คุณวรพล  เพ็ชรภูผา"

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง "อิทธิพลของการบริหารจัดการองค์กร การมีส่วนร่วม การจัดการความรู้และการประเมินผล ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการทุนมนุษย์ในการติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม" เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563