หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > บรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของคุณอมรา อารีย์ นักศึกษาหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
บรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของคุณอมรา อารีย์ นักศึกษาหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-03-10 15:02:27

ขอแสดงความยินดีกับ "คุณอมรา  อารีย์"

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

เรื่อง "บุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตามหลักฮาลาลในจังหวัดเชียงใหม่" 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563