หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางกุลปรียา ยะศะนพ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางกุลปรียา ยะศะนพ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-05-25 14:39:58

ขอแสดงความยินดีกับ "นางกุลปรียา ยะศะนพ"   นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เมื่อ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566