หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวอิชยา มุขรักษ์ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวอิชยา มุขรักษ์ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-05-25 14:34:41

ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวอิชยา มุขรักษ์"   นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เมื่อ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566