หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวธันยพร เหมพิจิตร (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวธันยพร เหมพิจิตร (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-05-25 14:31:09

ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวธันยพร เหมพิจิตร "   นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566