หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวภัทรรัตน์ ไทรผ่องศรี (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวภัทรรัตน์ ไทรผ่องศรี (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-05-25 14:31:26

ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวภัทรรัตน์ ไทรผ่องศรี"   นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566