หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ นายศุภศักดิ์ แท่นทอง (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ นายศุภศักดิ์ แท่นทอง (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-05-25 14:20:26

ขอแสดงความยินดีกับ "นายศุภศักดิ์ แท่นทอง"   นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่ได้ผ่านการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ” เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566