หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > “สวนสุนันทา” เป็นมาอย่างไร
“สวนสุนันทา” เป็นมาอย่างไร

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-05-25 14:03:19

“สวนสุนันทา” เป็นมาอย่างไร

“สวนสุนันทา” มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีรากฐานมาจาก "โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย" สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 เปิดสอน ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.)  (พ.ศ. 2480 – 2518)

พ.ศ. 2518 – 2535 ได้ยกฐานะขึ้นเป็น "วิทยาลัยครูสวนสุนันทา" ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

พ.ศ. 2535 – 2538 (วันที่ 14 กุมภาพันธ์) พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ" ทั้งยังได้พระราชทานตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏ ทำให้วิทยาลัยครูสวนสุนันทามีชื่อเป็น "สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา" โดยอัตโนมัติ 

พ.ศ. 2538 - 2547 (วันที่ 24 มกราคม) มีสถานะเป็น "สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา" อย่างเป็นทางการ

พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน (วันที่ 15 มิถุนายน) ได้ยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มรภ.สส.) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ในพื้นที่วังสวนสุนันทา อันเคยเป็นเขตพระราชฐานของพระราชวังดุสิต ในรัชกาลที่ 5  เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ผู้บริหารคนปัจจุบัน

นายกสภามหาวิทยาลัย  รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย

อธิการบดีมหาวิทยาลัย  รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์  

มีการจัดการศึกษาอย่างครอบคลุมในหลายระดับ ได้แก่

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตประถมฯ (ชั้น ป.1 – ป.6)

ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมัธยมฯ (ชั้น ม.1 – ม.6)

ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก) 

*******************

www.ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th

#ssru #student #university #สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SuanSunandhaRajabhatUniversity #บัณฑิตวิทยาลัย