หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนางสาวนัฏพร ชัยวงศ์ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนางสาวนัฏพร ชัยวงศ์ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-04-25 11:41:05

ขอแสดงความยินดีกับ"นักศึกษา" นางสาวนัฏพร  ชัยวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพการจัดการธุรกิจโปรตีนแปรรูปจากแมลงเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารกุ้งในประเทศไทย"

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2566  ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตร http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru