หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนางสาวสรัญญา สุทธิวรพงศ์ศรี (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนางสาวสรัญญา สุทธิวรพงศ์ศรี (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-04-25 11:38:07

ขอแสดงความยินดีกับ"นักศึกษา" นางสาวสรัญญา  สุทธิวรพงศ์ศรี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "แนวทางการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ชุมชน ท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีที่ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1" วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2566  ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตร http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru