หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นายวรุฒม์ ลักษมีธนานันต์ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นายวรุฒม์ ลักษมีธนานันต์ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-12-23 14:41:01

บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ "นายวรุฒม์ ลักษมีธนานันต์ ” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 

ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เรื่อง   “ แนวทางการตัดสินใจเลือกบริษัทผู้รับจ้างเหมาขอกลุ่มอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดระยอง ” 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566

---รายละเอียดเพิ่มเติม--- 

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

www.grad.ssru.ac.th

 www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru